OFERTY PRACY

post-doc - Chemia, Elektrochemia, Inżynieria Materiałowa

 

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska:

post-doc

Dziedzina:

Chemia, Elektrochemia, Inżynieria Materiałowa

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium):

wynagrodzenie w ramach umowy o pracę, pełen etat (100% zaangażowania)

Liczba ofert pracy: 

1

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):

10 000 PLN / miesięcznie - pełne koszty wynagrodzenia, średniomiesięczne wynagrodzenie netto około 6 000 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 

1 grudnia 2020

Okres zatrudnienia:

Maksymalnie do 28.09.2023 r.

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto):

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej Gdańsk

Kierownik/Lider zespołu:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński / dr Wioleta Białobrzeska

Tytuł projektu:

Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Zespół Naukowy w Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii fukcjonalizacji różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

Zadania badawcze:

1) modyfikacja cząstek nanodiamentowych z centrami barwnymi,

2) modyfikacja powierzchni nanodiamentowych układami biologicznymi,

3) projekt i wytwarzanie bioczujników służących do wykrywania chorób naurodegeneracyjnych i przerzutowych biomarkerów nowotworowych.

4) opracowywanie wyników badań naukowych, poprzez czynny udział
w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie
w czasopismach naukowych uwzględnionych na liście Journal Citation Reports.

Oczekiwania wobec kandydatów:

1) posiadanie stopnia doktora (do 5 lat po doktoracie) w dyscyplinie związanej z tematyką Projektu i w szczególności z problematyką, którą ma podejmować Zespół Naukowy w Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (np. chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, biotechnologia).

2) doświadczenie w uczestniczeniu w projektach naukowych oraz w współpracy w zespole naukowym,

3) bogaty dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w obszarach powiązanych z tematyką Projektu,

4) doświadczenie we współpracy o zasięgu międzynarodowym( w tym staże badawcze zagraniczne) w obszarach naukowych związanych z problematyką Projektu,

5) głęboka wiedza nt. funkcjonalizacji powierzchni czujnikowych potwierdzona dorobkiem w postaci publikacji naukowych,

6) umiejętność opracowywania nowatorskich technik i metod analitycznych niezbędnych do osiągnięcia celów badawczych projektu,

7) znajomość w teorii i praktyce technik elektrochemicznych (CA, CV,EIS, LSV), mikroskopowych (mikroskopia optyczna, SEM) i spektroskopowych (EDX, XPS, spektroskopia Ramana, spektroskopia UV-Vis i fluorescencja),

8) umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania działań badawczych zgodnie z wytycznymi określonymi w planie projektu,

9) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Lista wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny (format pdf z zeskanowanym podpisem).

2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (Format pdf z zeskanowanym podpisem),

3. CV,

4. lista publikacji naukowych z ostatnich 5 lat.

5. minimum jeden, ale nie więcej niż pięć załączników umożliwiających ocenę najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub wdrożeniowych z ostatnich 5 lat, którymi są:

a. pełne teksty publikacji (w języku oryginalnym) lub

b. pełne teksty patentów (w języku oryginalnym; osiągnięciem nie mogą być zgłoszenia patentowe) lub

c. opisy wdrożeń,

6. kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora.

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Oferujemy:

+ Praca w doświadczonym zespole wykwalifikowanych specjalistów,

+ Atrakcyjne warunki wynagrodzenia

+ Dostęp do aparatury naukowej na poziomie światowym

+ Dostęp do sieci kontaktów naukowych i akademickich na poziomie EU i ogólno-światowym

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):

www.ibmm.pl

Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów):

https://www.euraxess.pl/jobs/569123

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

dr Wioleta Białobrzeska, na adres e-mail: w.bialobrzeska@ibmm.pl w tytule proszę umieścić: “QUNNA Research post-doc position”.

Kandydatom, którzy otrzymają negatywną odpowiedź o wyniku rekrutacji, przysługuje możliwość wniesienia odwołania w terminie do 7 dni. Odwołanie należy kierować na adres e-mail: w.bialobrzeska@ibmm.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

20 listopada 2020 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję prowadzącą rekrutacje.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM), ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk. 

2. IBMM wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@ibmm.pl.

3. Przekazane dane osobowe, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, dokonania wyboru pracownika, zawarcia umowy  o pracę z IBMM. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 917) oraz wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, a pozostałe dane są przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Przekazane dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, na podstawie stosownych regulacji. 

7. Dane osobowe są przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej  zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Dostęp do treści własnych danych osobowych jest możliwy w celu ich ponownego przetworzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie.

9. Osobie, której dane są przetwarzane, w każdej chwili przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBMM,  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru pracownika oraz zawarcia umowy o pracę z IBMM.

 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Rozumiem, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

post-doc - Biotechnologia, Nauki Biologiczne

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska:

post-doc

Dziedzina:

Biotechnologia, Nauki Biologiczne

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium):

wynagrodzenie w ramach umowy o pracę, pełen etat (100% zaangażowania)

Liczba ofert pracy: 

1

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):

10 000 PLN / miesięcznie - pełne koszty wynagrodzenia, średniomiesięczne wynagrodzenie netto około 6 000 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 

1 grudnia 2020

Okres zatrudnienia:

Maksymalnie do 28.09.2023 r.

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto):

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej Gdańsk

Kierownik/Lider zespołu:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński / dr Wioleta Białobrzeska

Tytuł projektu:

Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Zespół Naukowy w Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii funkcjonalizacji różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

Zadania badawcze:

1) wytwarzanie materiałów biologicznych do optymalizacji sensorów optycznych,

2) badanie interakcji na powierzchni nowo wytworzonych sensorów optycznych,

3) nano-znakowanie substancji biologicznych.

4) opracowywanie wyników badań naukowych, poprzez czynny udział
w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie
w czasopismach naukowych uwzględnionych na liście Journal Citation Reports.

Oczekiwania wobec kandydatów:

1) posiadanie stopnia doktora (do 5 lat po doktoracie) w dyscyplinie związanej z tematyką Projektu i w szczególności z problematyką, którą ma podejmować Zespół Naukowy w Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (np. biotechnologia, biologia molekularna).

2) doświadczenie w uczestniczeniu w projektach naukowych oraz w współpracy w zespole naukowym,

3) bogaty dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w obszarach powiązanych z tematyką Projektu,

4) doświadczenie we współpracy o zasięgu międzynarodowym ( w tym staże badawcze zagraniczne) w obszarach naukowych związanych z problematyką Projektu,

5) Znajomość zagadnień biologii komórkowej i metod niezbędnych do prowadzenia badań istotnych z zakresu fizjologii człowieka, diagnostyki in vitro, immunologii oraz onkologii,

6) znajomość teorii i metodologii z zakresu biologii molekularnej i biochemii, w szczególności podstawy metodologii mikrobiologicznej, doświadczenie w pracy z kwasami nukleinowymi, pozyskiwanie białek rekombinowanych, oczyszczanie białek różnymi technikami, wskazana także znajomość metod HPLC i MS,

7) umiejętność stosowania metod biologii molekularnej (techniki PCR, Western blot, immunohistochemia), hodowli komórek i tkanek in vitro oraz metody ELISA,

8) umiejętność opracowywania nowatorskich technik i metod analitycznych niezbędnych do osiągnięcia celów badawczych projektu,

9) umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania działań badawczych zgodnie z wytycznymi określonymi w planie projektu

10) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Lista wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny (format pdf z zeskanowanym podpisem).

2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (Format pdf z zeskanowanym podpisem),

3. CV,

4. lista publikacji naukowych z ostatnich 5 lat.

5. minimum jeden, ale nie więcej niż pięć załączników umożliwiających ocenę najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub wdrożeniowych z ostatnich 5 lat, którymi są:

a. pełne teksty publikacji (w języku oryginalnym) lub

b. pełne teksty patentów (w języku oryginalnym; osiągnięciem nie mogą być zgłoszenia patentowe) lub

c. opisy wdrożeń,

6. kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora.

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Oferujemy:

+ Praca w doświadczonym zespole wykwalifikowanych specjalistów,

+ Atrakcyjne warunki wynagrodzenia

+ Dostęp do aparatury naukowej na poziomie światowym

+ Dostęp do sieci kontaktów naukowych i akademickich na poziomie EU i ogólno-światowym

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):

https://www.ibmm.pl/career

Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów):

https://www.euraxess.pl/jobs/569151

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

dr Wioleta Białobrzeska, na adres e-mail: w.bialobrzeska@ibmm.pl w tytule proszę umieścić: “QUNNA Research post-doc position”.

Kandydatom, którzy otrzymają negatywną odpowiedź o wyniku rekrutacji, przysługuje możliwość wniesienia odwołania w terminie do 7 dni. Odwołanie należy kierować na adres e-mail: w.bialobrzeska@ibmm.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

20 listopada 2020 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję prowadzącą rekrutacje. 

Attachment 1:

Due to the entry into force of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, IBMM requires all candidates replying to our job advertisements to include a clause requesting the candidate’s consent to the processing of his or her personal data by the institution which carries out the recruitment process.

Please sign this document and attach it to you application. Applications submitted without it statement will NOT be considered.

DECLARATION

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), University of Warsaw hereby informs:

1. The Controller of your personal data is the Institute of Biotechnology and Molecular Medicine (IBMM) with its registered office at Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;

2. The Controller has designated the Data Protection Officer who supervises the processing of personal data, and who can be contacted via the following e-mail address: iod@ibmm.pl;

3. Your personal data will be processed for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the IBMM;

4. The provided data will be processed pursuant to Article 221 § 1 of the Act of 26 June 1974 Labor Code (uniformed text: Dz.U. of 2018, item 917) and your consent for processing of personal data;

5. Provision of data in the scope stipulated in the Labor Code is mandatory, and the remaining data are processed according to your consent for processing of personal data;

6. The data will not be shared with any external entities;

7. The data will be stored until you withdraw your consent for processing of personal data;

8. You have the right to access your personal data, to rectify, erase them, restrict their processing, object to processing, and to withdraw the consent at any time;

9. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data.

I hereby consent to have my personal data processed by the IBMM for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the IBMM.

I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my personal data is voluntary.

…………………………………………………………………

(place and date)

 

………………………………………………………………… (signature of the applicant)